Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 44, br. 1, str. 135-142
Prinos i kvalitet biomase sintetika lucerke (Medicago saliva L)
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
cInstitute of Agriculture and Seed Science 'Obraztsov Chiflik' Rousse (Bugarska)
dNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. TR-6831B

Ključne reči: lucerka; sintetici; prinos; suva materija; kvalitet
Sažetak
U radu su istaknuti rezultati dvogodišnjih ispitivanja prinosa i kvaliteta suve materije (SM) pet novostvorenih sintetika lucerke. U odgovarajućim zemljišnim uslovima, a pri povećanim količinama padavina tokom vegetacionog perioda, u prvoj godini je ostvareno tri košenja sa prosečnim prinosom od 12,48 t ha-1 SM, odnosno druge godine pet košenja i 23,65 t ha-1 SM. Kvalitet suve materije je bio veoma dobar, pa je ostvaren visok sadržaj sirovih proteina (prosečno 203,1 g kg-1 SM), veoma povoljan udeo sirove celuloze (227,3 g kg-1 SM) i vrlo dobar udeo BEM 375,8 (g kg-1 SM). Po red kvaliteta suve materije, ispitivani sintetici se odlikuju vrlo dobrom energetskom vrednošću (NEL 5,48 MJ/kg SM). U godini setve i druge godine intenzivnog iskorišćavanja sintetika lucerke, na visinu prinosa i kvalitet suve materije veliki uticaj su imali genotip, sredina, kao i interakcija genotip x sredina.
Reference
Bošnjak, Đ., Maksimović, L., Đukić, D. (2006) Fitoklimatski potencijal prinosa lucerke u uslovima sa i bez navodnjavanja u Vojvodini. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 30, br. 1, str. 118-125
Đukić, D. (1995) Trideset godina od uvođenja u proizvodnju domaćih sorti lucerke. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 23, str. 439-450
Đukić, D., Aleksić, O. (2003) Properties of alfalfa genotypes regarding yield and quality of dry matter. Czech Journal of Genetic and Plant Breeding, 39, 197-200
Đukić, D. (2005) Stanje i perspektive lucerke u Evropi i našoj zemlji. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 155-169
Đukić, D., Stevović, V., Vasiljević, S., Đurović, D. (2007) Prinos i kvalitet sorti i genotipova lucerke i crvene deteline. u: Savetovanje o biotehnologiji (XII), Čačak, str. 301-308
Emil, J.C., Mauries, M., Allard, G., Guy, P. (1997) Genetic variation in the feeding value of alfalfa genotypes evaluated from experiments with dairy cowx. Agronomic: Plant Genetics and Breeding, Paris, 117, INRA, 119-125
Glamočić, D.M. (2000) Ishrana preživara - praktikum. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Guy, P., Genier, G., Emile, J.C., Lila, M. (1991) Improvement of the feeding value of Lucerne, Medicago sativa L. u: Eucarpia M. sativa Group Meeting, GATE, Kompolt (H), str. 34-36
Ivanov, A.I. (1980) Ljucerna. Moskva: Kolos
Lazić, M., Lazić, Z. (1964) Nova domaća sorta lucerke 'Bačka ZMS I' i 'Banat ZMS II'. Novi Sad: Institut za poljoprivredna istraživanja
Mijatović, M. (1967) Mogućnosti za povećanje prinosa lucerke primenom savremenih agrotehničkih mera. Beograd: Jugoslovensko polj. Šumarski centar
Moisuc, A., Đukić, D. (2002) Cultura plantelor furajere. Timisoara: Editura Orizonturi Universitare
Obračević, Č. (1990) Tablice hranljivih vrednosti stočnih hraniva i normativi u ishrani preživara. Beograd: Naučna knjiga
Pejić, B. (1999) Evapotranspiracija i morfološke karakteristike kukuruza u zavisnosti od dubine navlaženog zemljišta i njihov odnos prema prinosu. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Petkova, D., Đukić, D., Ilieva, I., Marinova, D. (2005) Competitive testing of Bulgarian and foreing Lucerne germplasms. Agrarians and Veterinary Medicines Sciences, 5, 121-125
Petkova, D., Đukić, D., Ilieva, I. (2005) Productive abilities of alfalfa germplasms and health status of their root sys tem. Agrarians and Veterinary Medicines Sciences, 5, 126-130
Republički statistički zavod (2006) Statistički godišnjak Srbije
Stanisavljević, R. (2006) Uticaj gustine useva na prinos i kvalitet krme i semena lucerke (Medicago sativa L). Novi Sad: Poljoprivredni Fakultet, doktorska disertacija
Stenford, E.H. (1962) Oplemenjivanje i agrotehnika lucerke. u: Seminar u Novom Sadu, str. 33
Vučić, N. (1976) Navodnjavanje poljoprivrednih kultura. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.