Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 34  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 14, br. 4, str. 169-172
Uticaj obrade zemljišta na fizičke osobine prinosa korena mrkve
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresabajkin@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20076: Unapređenje i očuvanje poljoprivrednih resursa u funkciji racionalnog korišćenja energije i kvaliteta poljoprivredne proizvodnje

Ključne reči: zemljište; mašina; obrada; mini gredica; mrkva; kvalitet; prinos
Sažetak
Istraživan je uticaj predsetvene pripreme zemljišta na fizičke osobine i prinos korena mrkve. Osnovna obrada zemljišta izvedena je oranjem na dubinu 35-40 cm, a predsetvena priprema tanjiračom, površinskim kultivatorom i rotacionom sitnilicom. Ostvarena je ravna površina zemljišta (tretman A). Nakon toga, upotrebom adekvatne mašine formirane su mini gredice (tretman B). Kvalitet obrade zemljišta ocenjen je merenjem njegovih mehaničko-fizičkih osobina u zavisnosti od načina obrade i promene dubine. Prikupljanje uzoraka zemljišta izvedeno je prema standardu ISO 10381-6. Tokom vegetacionog perioda merene su fizičke osobine korena mrkve. Utvrđivanje statistički značajnih razlika na pragu znčajnosti 5% izvedeno je upotrebom F-testa, analize varijanse i Duncan-ovog testa. Analizom merenih vrednosti zapreminske mase zemljišta, tokom 2008. godine utvrđene su statistički značajne razlike na dubini 10-20 cm. Tretman A karakteriše interval 1,39-1,41 g/cm3, tj. 1,16-1,20 g/cm3 za tretman B. Tokom 2009. godine nisu utvrđene statistički značajne razlike merenih vrednosti ovog parametra. Merenjem koeficijenta strukturnosti i sabijenosti zemljišta, dobijene su asimptotski identične zavisnosti. Mini gredice karakteriše statistički značajno viši prinos u odnosu na ravnom zemljištu tokom 2008. godine za 40,24%, tj. tokom 2009. godine za 20,56%. Formiranje mini gredica opravdano je sa aspekta povećanog prinosa i boljeg kvaliteta zadebljalog korena mrkve.
Reference
Bajkin, A., Ponjičan, A., Orlović, S., Somer, D. (2005) Mašine u hortikulturi. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Birkas, M. (2008) Environmentally-sound adaptable tillage. Budapest: Akadémiai Kiadó
Đurovka, M. (2008) Gajenje povrća na otvorenom polju. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Hadžić, V., Belić, M., Nešić, L. (2004) Praktikum iz pedologije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Departman za ratarstvo i povrtarstvo
Lazić, B., Đurovka, M., Marković, V., Ilin, Ž. (2001) Povrtarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Marković, D., Veljić, M., Mitrović, Z. (1995) Energetska analiza tehničkih sistema u obradi zemljišta. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, 21(3), 121-128
Ponjičan, O., Bajkin, A., Nešić, L. (2008) Uticaj različitih konstrukcija mašina za formiranje gredica na strukturu zemljišta kod proizvodnje mrkve. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 12, br. 3, str. 164-167
Ponjičan, O., Bajkin, A., Vasin, J. (2008) Kvalitet rada mašine za formiranje mini gredica. Traktori i pogonske mašine, vol. 13, br. 2, str. 41-47
Ponjičan, O., Bajkin, A., Somer, D., Đurovka, M. (2009) Agro-physical characteristics of carrot roots produced in mini-beds. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 2, str. 135-138
Ponjičan, O., Bajkin, A., Nešić, L., Belić, M., Vasin, J. (2009) Uticaj obrade zemljišta rotacionom sitnilicom na promenu zapreminske mase zemljišta. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 33, br. 1, str. 175-183
Savin, L., Nikolić, R., Simikić, M., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R., Jarak, M., Đurić, S., Sekulić, P., Vasin, J. (2008) Istraživanje uticaja sabijenosti zemljišta na prinos suncokreta i promene u zemljištu na uvratinama i unutrašnjem delu parcele. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 1-2, str. 87-96
Stat-Soft Inc (2010) STATISTICA (Data Anal_sis Softwarw System) v. 9. USA (www. statsoft. com). ISO 7256/1. ISO 10381-6
Šein, E.B., Arhangelskaja, T.A., Gončarov, V.M., Guber, A.K., Počatkova, T.N., Siborova, M.A., Smagin, A.V., Umarova, A.B. (2001) Polevye i laboratornye metody issledovanija fizičeskih svojsted i režimob počv. Moskva: Izdavatelctvo Moskovskogo universiteta
Vučić, N. (1987) Vodni, vazdušni i toplotni režim zemljišta. u: Radovi VANU, Odeljenje prirodnih nauka, Novi Sad, Novi Sad: Vojvođanska akademija nauka i umetnosti
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka