Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 33, br. 2, str. 112-127
Kategorizacija i analiza studentskih grešaka na ispitnim časovima srpskog jezika
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Studijska grupa za srpski jezik i književnost, Katedra za srpski jezik

e-adresamarina.janjic@filfak.ni.ac.rs
Projekat:
Dinamika struktura savremenog srpskog jezika (MPNTR - 178014)
Rad je napisan u okviru internog projekta Filozofskog fakulteta u Nišu "Srpski jezik nekad i sad: lingvistička istraživanja", br. 360/1-16-10-01, rukovodilac prof. dr Marina Janjić.

Sažetak
Predmet ovoga rada jeste ukazivanje na najčešće studentske greške prilikom držanja ispitnih časova u okviru realizacije predmeta Stručna metodička praksa nastave srpskog jezika na Filozofskom fakultetu u Nišu. Analizom evidencionog materijala sa opserviranih ispitnih časova studenata Srbistike Filozofskog fakulteta u Nišu tokom četiri akademske godine (od 2015/16. do 2018/19), autori pronalaze i analiziraju karakteristične greške, klasifikujući ih u šest kategorija: greške u metodičkom vođenju časa, nepoštovanje nastavnih principa, neizgrađena struktura časa, nevešta primena oblika i metoda nastavnog rada, nevešta primena nastavnih sredstava (i tehničkih pomagala) i neodmereno ponašanje i ophođenje prema učenicima. Kako do sada ne postoji rad o ovoj problematici, ovo istraživanje može biti dragocen materijal koji pruža instrukcije studentima o čemu bi trebalo da vode računa prilikom organizacije i polaganja ispitnih ili državnih stručnih časova za rad u školi. Dobijeni rezultati ukazuju na kompleksnost nastavne teorije (razvojne i pedagoške psihologije i didaktike), koju treba povezati sa predmetnim disciplinama (lingvistikom, naukom o književnosti i sa samom književnom umetnošću) prilikom metodičkog oblikovanja časova srpskog jezika i književnosti.
Reference
*** (2017) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV). Službeni glasnik RS, br. 88
Abdullah, M.Y., Abu, B.N.R., Mahbob, M.H. (2012) Student's participation in classroom: What motivates them to speak up?. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51: 516-522
Barati, L. (2015) The impact of eye-contact between teacher and student on L2 learning. Journal of Applied Linguistics and Language Research, 2(7): 222-227
Cvetanović, Z., Kelemen, L. (2011) Metodičko modelovanje časa nastave gramatike i pravopisa. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 24, br. 1, str. 17-26
Čutura, I., Maksimović, J., Janjić, M. (2009) Test osnovne pismenosti u selekciji studenata - budućih učitelja. Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika, 8 (1), 337-348
Filozofski Fakultet (2016) Pravilnik o stručnoj praksi koju studenti Filozofskog fakulteta u Nišu obavljaju u obrazovno-vaspitnim ustanovama (POSP). Niš
Ilić, P. (2006) Srpski jezik u teoriji i praksi. Novi Sad: Zmaj
Janjić, M., Maksimović, J., Đigić, G., Božić, S. (2014) Praktikum za realizaciju profesionalne nastavne prakse sa studentskim portfoliom. Niš: Filozofski fakultet
Janjić, M., Novaković, A. (2015) Nastavno dizajniranje časova srpskog jezika. Niš: Filozofski fakultet
Janjić, M. (2017) Metodički horizonti - odabrana poglavlja metodike nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: NM Libris
Janjić, M. (2015) Metodičke refleksije o savremenim aspektima nastave fonetike i fonologije srpskog jezika. Niš: Filozofski fakultet
Milatović, V. (2011) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u razrednoj nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet
Milatović, V. (2007) Nastava srpskog jezika i književnosti u trećem razredu osnovne škole - priručnik za nastavnike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Milutinović, V. (2009) Faktori upotrebe IKT u obrazovanju - mentori i budući učitelji. u: Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika, 8 (1), 175-188
Novaković, A. (2018) Refleksivni model metodičke prakse na Filozofskom fakultetu u Nišu. Metodički vidici, Novi Sad, 8, 11-30
Novaković, A.M. (2016) Hiperkorekcija u govoru učenika i studenata na području prizrensko-timočkog dijalekta. Književnost i jezik, vol. 63, br. 3-4, str. 333-350
OŠ 'Zmaj Jova Jovanović' (2017) Pravilnik o načinu regulisanja izostanaka učenika (PONRIU). Beograd
Petrović, D. (2009) Tradicionalni i savremeni pogled na mentorstvo u sferi obrazovanja budućih nastavnika. u: Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika - od selekcije do prakse, Jagodina, 8 (1), 57-68
Požar, H.F. (2016) Kompetencije nastavnika u savremenom školstvu. Sinteze - časopis za pedagoške nauke, književnost i kulturu, br. 10, str. 23-34
Radulović, L. (2011) Obrazovanje nastavnika za refleksivnu praksu. Beograd: Filozofski fakultet
Schön, D. (1987) Educating the reflective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco-Oxford: Jossey-Bass
Tadić, A. (2014) Savremeni modeli i strategije uspostavljanja i održavanja razredne discipline. Beograd: Filozofski fakultet, doktorska disertacija odbranjena na Filozofskom fakultetu u Beogradu pod mentorstvom doc. dr Biljane Bodroški Spariosu
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2008) Heuristička nastava. Vranje: Učiteljski fakultet
Župljanin, M. (2013) Nastavnik kao uzor u vaspitanju učenika. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, 12 (2), 162-174
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2002112J
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka