Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 24, br. 7-8, str. 10-21
Krivično-pravna zaštita životne sredine prema novom Krivičnom zakoniku Srbije
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Sažetak
Činjenica je da je novi Krivični zakonik Srbije po prvi put sistematizovao brojna krivična dela kojima se primarno štiti životna sredina u jednu glavu (XXIV) koja i nosi naslov "Krivična dela protiv životne sredine". Ovakvo postupanje zakonodavca predstavlja veliki napredak, kako u Krivičnom zakonodavstvu Srbije, tako i u Krivičnom pravu, teoriji i u nauci s obzirom da je na postupljeni način razrešena već odavno postavljena dilema u teoriji i nauci krivičnog prava da li životna sredina treba da predstavlja samostalni i primarni zaštitni objekat krivičnih dela protiv životne sredine ili se istima štite neka klasična pravna dobra - život i zdravlje ljudi, na koje pitanje je takođe već davno dat pravilan odgovor koji se ogleda u konstataciji da je s obzirom na značaj životne sredine i njenu zaštitu opravdano je postaviti kao samostalan i primarni zaštitni objekt bar kod nekih inkriminacija. U Krivičnom zakoniku je upravo tako i postupljeno sa konstatacijom u krivično-pravnoj teoriji da u vezi sa određivanjem zaštitnog objekta krivičnih dela protiv životne sredine više nije sporno da se njima više ne štite klasična pravna dobra - život i zdravlje ljudi (od novih oblika napada na njih kroz ugrožavanje životne sredine), već samostalno dobro a to je životna sredina, tačnije rečeno pravo čoveka na očuvanu životnu sredinu. S obzirom na značaj životne sredine i njenu zaštitu, opravdano je postaviti je kao samostalan i primarni grupni zaštitni objekt.
Reference
*** (2005) Krivični zakonik Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85 od 06. 10
*** (1992) Nouveau code pénal. Paris: Mode d'emploi
*** (1994) Krivični zakonik. Uredni list Republike Slovenije, br. 63, od 13. 10
*** (1999) Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična dela. Uredni list Republike Slovenije, br. 59, od 23. 07
*** (2002) Zakon o potvrđivanju krivičnopravne konvencije o korupciji. Službeni list SRJ, Međunarodni ugovori, br. 2, od 01. 03
Cetinić, M.M. (2005) Kaznena odgovornost pravnih lica - kakva rešenja su moguća i očekivana. u: Kazneno zakonodavstvo - progresivna ili regresivna rešenja, Beograd, str. 239
Čejović, B.M. (1982) Krivična dela protiv čovekove sredine. Pravni život, br. 2, str. 187
Đorđević, M.Đ. (1969) Sistem privrednih delikata. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 7, br. 4, str. 536
Krstić, I. (2005) Pravo na zdravu životnu sredinu u korpusu ljudskih prava. Pravni život, vol. 54, br. 9, str. 609-622
Lazarević, L.V. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Lazarević, L.V. (1969) Krivična odgovornost u javnim službama i preduzećima. u: Francusko-jugoslovenski pravnički dani (10), Niš, referat
Panović-Đurić, S.V. (1995) Osvrt na krivično-pravnu zaštitu čovekove sredine: Uporedni pregled. Pravni život, vol. 44, br. 9, str. 303-316
Paunović, M. Međunarodno-pravna zaštita životinja sa osvrtom na zaštitu životinja u Srbiji i Crnoj Gori. Prava čoveka, br. 1-2, str. 9, 24-25
Perović, S.K. (2002) Prirodno pravo kao mera svetskog poretka. u: XV susreti pravnika Kopaoničke škole prirodnog prava održanom na Kopaoniku od 13-17. decembra godine, 2002 - uvodna reč, str. 25
Rakić-Vodinelić, V.R. (1995) Ekološko pravo kao pravo čoveka. Pravni život, vol. 44, br. 9, str. 245-266
Salma, J. (1995) Načela i sistem ekološkog prava. Pravni život, vol. 44, br. 9, str. 267-280
Simović-Hiber, I. (1995) Krivična odgovornost pravnih lica i privredni prestupi - da li je razlikovanje samo terminološke prirode?. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 43, br. 3, str. 210-224
Stojanović, Z. (1990) Odgovornost pravnog lica za privredne prestupe. Pravna misao, br. 3-4, str. 90
Stojanović, Z.P., Perić, O.M. (2006) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z.P. (2005) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z.P. (1995) Krivično-pravna zaštita životne sredine: Neki aspekti zakonodavnog regulisanja. Pravni život, vol. 44, br. 9, str. 291-301
Škulić, M.Z. (2001) Krivičnopravna zaštita životne sredine. Pravni život, vol. 50, br. 9, str. 257-280
Todić, D. (2005) Novi zakoni Republike Srbije u oblasti životne sredine i univerzalne vrednosti. Pravni život, vol. 54, br. 9, str. 573-586
Vrhovšek, M. (2002) Zakon o potvrđivanju konvencija donetih na međunarodnom planu u oblasti krivičnog prava. Human Rights, br. 7-8, str. 9-10
Vrhovšek, M. (2002) Nešto više o ratifikovanim međunarodnim konvencijama iz oblasti krivičnog prava. Pravo - teorija i praksa, vol. 19, br. 11, str. 3-10
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.