Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 6, br. 2, str. 35-61
Društveni sukobi i postsocijalistička istočno-evropska društva
Policijska akademija, Beograd
Sažetak
Neočekivanost i brzina promena koje su zadesile prostore jugoistočne i centralne Evrope nakon rušenja berlinskog zida, teorijska miso je dočekala nespremna. Transformacijski procesi su se počeli odvijati uglavnom stihijno i najčešće na koncepcijama radikalnog (još sredinom 19. veka prevaziđenog) liberalnog kapitalizma. Ekonomska regresija, politički sistem koji još uvek nije zadobio svoje završne oblike, radikalna socijalna restratifikacija i nadasve osiromašenje pa i beda dominantnog dela stanovništva, ogolile su konfliktnu strukturu tih društava. Ideološka, a potom i institucionalna dezintegracija realsocijalističkih društava proizvela je pretvaranje latentnih u manifestne društvene sukobe mimo svih institucionalno regulatornih okvira, ali i pojavu 'novih' sukoba na svim poljima društvene strukture. Pritom, ono zabrinjavajuće u postsocijalističkim društvima je veoma često pretvaranje društvenih konflikata u oružane sukobe, a ponegde, i krvave ratove visokog intenziteta i razarajuće destruktivnosti (ZND, SFRJ SRJ i Makedonija kao paradigma).
Reference
*** Društveni konflikti u zemljama tranzicije. Beograd: Institut društvenih nauka
Abercrombie, N., Hiel, S., Turene, B.S. (1988) Dictionary of sociology. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Aćimović, L. (1989) Science on international relations. Beograd
Adamović, S.Lj. (2000) Collected works: The flows of economic-social transformation. Beograd: Fakultet političkih nauka
Adrenkova, N. (1994) Trends in the changers of the system of values in soviet society. London
Angel, R. (1965) The sociology of human conflicts. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Aron, R. (1997) Demokratija i totalitarizam. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Avramov, S. (2000) Opus Dei - novi krstaški pohod Vatikana. Veternik: LDIJ
Avramović, Z.M. (1998) Drugo lice demokratije - Srbija, Jugoslavija, svet 1980-1994. Beograd: Filip Višnjić
Babić, B.S. (1996) Prelaz u tranziciju. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Babić, B.S. (1994) Zemlje Istoka - privredni oporavak kroz obnovu međusobne saradnje. Ekonomist, vol. 47, br. 3-4, str. 137-156
Bofa, Đ. (1999) Poslednja iluzija - Zapad i pobeda nad komunizmom. Beograd, itd: Prosveta
Dahrendorf, R. (1959) Class and class conflict in industrial society. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Dahrendorf, R. (1989) Čudan kraj socijalizma. Književne novine, 1. oktobar
Dahrendorf, R. (1989) Homo sociologicus. Niš: Gradina
Fatić, A. (1997) Kriminal i društvena kontrola u Istočnoj Evropi. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Fridman, M.R., Fridman, R. (1996) Sloboda izbora - lični stav. Novi Sad: Global Book
Fukujama, F. (1997) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica, itd: CID
Giddens, A. (1987) The nation-state and violence. Cambridge, itd: Polity Press
Giddens, A. (1981) Contemporary critique of historical materialism. Berkeley, CA, itd: University of California Press
Goati, V.A. (1993) Encyclopedia of political culture. Beograd
Golenkov, T.Z. (1996) Social unequalities and conflicts. Beograd: Institut društvenih nauka
Golenkov, T.Z., Osipov, C.V., Aleksić, M. (1996) Social conflicts in transition countries. Beograd: Institut društvenih nauka
Golubović, Z.T. (1973) Čovek i njegov svet u antropološkoj perspektivi. Beograd: Plato
Gosta, E.A. (1997) Welfare states in transition. New York
Janićijević, M.M. (1996) Social conflicts in transition countries. Beograd: Institut društvenih nauka
Janićijević, M.M. (1996) Teorije društvenih sukoba i postsocijalistička transformacija istočno-evropskih društava. u: Pantić Dragomir i Osipov Genadij V. [ur.] Socijalni konflikti u zemljama tranzicije, Beograd: Institut društvenih nauka, str. 16
Janićijević, M.M., Marković, M. (1996) Changes in postsocialistic societies from the sociologic perspective. Beograd: Institut društvenih nauka
Kelman, H. (1955) Journal of Social Issues, vol. 11, br. 1, str. 42-55
Kljakić, Lj. (1992) The world government and the order of aggression. u: Collecting works: The dark side of human nature, Beograd, page 28
Komšić, J.N. Postsocialistic reconsideration and the return to the civil ideals. Beograd: Institut društvenih nauka
Kreghel, J.A., Matzner, E. (1992) Agenda for the reconstruction of Central and Eastern Europe. Vienna: Austrain Academy of sceince
Lazić, M.B. (1995) Pristup kritičkoj analizi pojma tranzicije. Luča, Nikšić, br. 1-2, str. 42
Lenski, G. (1966) Power and privilege: A theory of social stratification. New York
Linc, H., Stepan, A. (1998) Demokratska tranzicija i konsolidacija - Južna Evropa, Južna Amerika i postkomunistička Evropa. Beograd: Filip Višnjić
Lipton, D., Sachs, J.D. (1990) Creating a market economy in Eastern Europe: The case of Poland. Brookings Papers on Economic Activity, br. 1, str. 75-133
Marković, D.Ž. (1999) Opšta sociologija. Beograd: Savremena administracija
Marković, M. (1997) On social ownership and of ownership changes. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Marković, M. (1994) Kritička društvena nauka. Beograd, itd: Prosveta
Milosavljević, M.V. (1998) Social policy in transition: Collection book of the Faculty of Defectology. Beograd
Nozick, R. (1974) Anarchy, state, and utopia. New York-Oxford: Basic Books
Osipov, G.V. (1995) Socijalno-politička situacija u Rusiji - referat akademika G.V. Osipova na sednici Prezidijuma Ruske akademije nauka 28. februara 1995. godine. Beograd: Fakultet političkih nauka
Pantić, D.J., ur. (1996) Socijalni konflikti u zemljama tranzicije / Social conflicts in transition countries. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
Pašić, N. (1996) Istorijski fijasko sistema monoorganizacione hijerarhije - godine raspada 1987-1992. Beograd: Fakultet političkih nauka
Petrela, R. (2001) Le Monde diplomatique, avgust, str. 7
Poper, K.R. (1993) Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Ramone, I. (1998) Geopolitika haosa. Beograd: Institut za geopolitičke studije
Rapoport, A. (1966) Models of conflict: Cataclysmic and strategic. London
Simeunović, D.M. (1989) Političko nasilje. Beograd: Radnička štampa
Simić, D.P. (1999) Poredak sveta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Sokić, S., ur. (2000) Tokovi ekonomsko-socijalnog preobražaja - prilog svodnoj studiji. Beograd: Fakultet političkih nauka - Centar za društveno-ekonomske studije
Stojanović, I. (2000) Država i tržišne reforme. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Turen, A. (1983) Sociologija društvenih pokreta. Beograd: Radnička štampa
Turner, J.H. (1974) The structure of sociological theory. Homewood, IL, itd: Irwin
Turnock, D. (1997) The East European economy in context: Communism and transition. London
Vasović, M. (1999) Ethnical hatred by Serbs as propaganda myth. Socialist Revue, vol. XXXIII, page 22
Vidojević, Z.S. (1993) Društveni sukobi - od klasnih do rasnih / Social conflicts: From class to racial. Beograd: Radnička štampa
Vidojević, Z.S. (1997) Tranzicija, restauracija i neototalitarizam. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
Vidojević, Z.S. (1992) Društveni sukobi kao sudbinsko pitanje. Teme, vol. 15, br. 1-2, str. 5-19
von Hayek, F.A. (1960) The constitution of liberty. London, itd: Routledge and Kegan Paul
Vuković, D.B. (1998) Sistemi socijalne sigurnosti. Beograd: Fakultet političkih nauka - Institut za političke studije i Centar za socijalnu politiku
Woodward, S.L. (1995) Balkan tragedy: Chaos and dissolution after the cold war. Washington, DC: Brookings Institution Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Megatrend revija (2007)
Savremena shvatanja klasa i klasnih sukoba
Milašinović Srđan, i dr.

Sociologija (1996)
O delanju društvenih grupa - komentar članka 'Delatni potencijal društvenih grupa' Mladena Lazića
Molnar Aleksandar I.

Sociološki pregled (1998)
Sociologija i protivrečnosti tranzicije
Malešević Krstan

prikaži sve [284]