Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
1997, vol. 49, br. 6, str. 33-45
Pojam sistema vojnih nauka
Institut za ratnu veštinu
Sažetak
Postoje različita mišljenja u naučnim i stručnim krugovima u Vojsci o sistemskoj prirodi vojnonaučnih znanja i kriterijuma njihove klasifikacije kao i o mestu vojnih nauka i vojnonaučnih disciplina u naukama i naučnim oblastima u društvu. Prilikom tih razmatranja veoma često se postavljaju pitanja u vezi s naučnom utemeljenošću polemistike, njenom sistemnošću i mestom u sistemu vojnih nauka, kao i odnosom prema drugim naukama i naučnim oblastima u društvu. U radu je učinjen pokušaj da se definiše pojam sistema vojnih nauka, utvrdi kriterijum za klasifikaciju vojnih nauka i vojnonaučnih disciplina, njihov međusobni odnos i odnos prema naukama u društvu. U vezi s tim, sistem vojnih nauka čini instrumentalno-racionalni i funkcionalni naučni sistem međusobno povezanih nauka i naučnih disciplina koje imaju samo zajedničko područje istraživanja (specifične probleme vojne delatnosti), a u svemu drugom više se oslanjaju na svoje matične nauke nego na ostale vojne nauke i vojno-naučne discipline. Polazeći s tog stanovišta, klasifikacija sistema vojnih nauka se može obaviti prema jedinstvenom kriterijumu pripadnosti matičnih nauka određenim naučnim oblastima u društvu, Prema tom kriterijumu, vojne nauke i naučne discipline mogu da se svrstaju u sledeće vojno-naučne oblasti: vojno-društvene i humanitarne, vojnotehničke vojnoprirodno-matematičke i vojno-medicinske. Time se posredno određuje njihovo mesto u naukama u društvu.
Reference
*** (1969) Vojna nastava u svetlu naučne teorije. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Daljević, M. (1994) Status i stanje vojne andragogije u vojnoj nauci. Savremeni problemi ratne veštine, br. 32, str. 14-41
Đorđević, M. (1995) Moralni faktor Vojske Jugoslavije. Vojno delo, vol. 47, br. 1, str. 100-124
Grupa autora (1996) Metodologija ratne veštine. Beograd: Centar visokih vojnih škola
Koen, M., Nejgel, E. (1982) Uvod u logiku i naučni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kolar, Z., Stojković, V. (1990) Dostignuća i perspektive razvoja vojne andragogije. Vojno delo, br. 2
Kovač, M.V. (1996) Ratna veština - nauka i veština. Vojno delo, vol. 48, br. 3, str. 96-118
Marček, J.J., Kovač, M.V. (1997) Naučna utemeljenost sistema vojnih nauka. Vojno delo, vol. 49, br. 1, str. 121-148
Marković, M. (1994) Kritička društvena nauka. Beograd, itd: Prosveta, Izabrana dela, knj. 4
Marković, M. (1981) Filozofski osnovi nauke. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU
Mikić, S.B. (1996) Prilog pokušajima identifikacije polemologije. Savremeni problemi ratne veštine, br. 34-35, str. 122-136
Nejgel, E. (1974) Struktura nauke - problemi logike naučnog objašnjenja. Beograd: Nolit
Pajević, D., Kasagić, L., Šipka, P. (1987) Osnovi vojne psihologije. Beograd: Vojna akademija KoV
Pečujlić, M. (1982) Metodologija društvenih nauka. Beograd: Savremena administracija
Pečujlić, M., Milić, V.B. (1991) Metodologija društvenih nauka. Beograd: Službeni list SFRJ
Sakan, M. (1995) Kako unaprediti naučnoistraživački rad u oblasti ratne veštine u visokim vojnim školama. Savremeni problemi ratne veštine, br. 33, str. 37-54
Samolovčev, B. (1976) Teorijske osnove vojnog vaspitanja i obrazovanja. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Savićević, D.M. (1991) Savremena shvatanja andragogije. Beograd, itd: Prosveta
Sesardić, N., ur. (1984) Filozofija nauke. Beograd: Nolit
Spasojević, Ž. (1995) Sudbina polemologije - nauke o miru i ratu. Vojno delo, vol. 47, br. 4-5, str. 139-161
Stojković, A.B.K. (1971) Vojna nauka. Beograd: Vojno delo
Šuljagić, R. (1993) Naučna izgrađenost teorije jugoslovenske ratne veštine. Beograd: Univerzitet Vojske Jugoslavije, doktorska disertacija
Višnjić, D. (1992) Pokušaj identifikacije koncepcije ratne veštine i njenih filozofskih pretpostavki. Savremeni problemi ratne veštine, br. 24, str. 25-39
Vjatr, J.J. (1987) Sociologija vojske. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Zaječaranović, G.J. (1987) Osnovi metodologije nauke. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Vojno delo (1997)
Naučna utemeljenost sistema vojnih nauka
Marček Jan J., i dr.

Vojno delo (2001)
Teorijske osnove izrade doktrinarnih dokumenata
Kovač Mitar V.

Vojno delo (1997)
Funkcije borbenih dejstava
Kovač Mitar V.

prikaži sve [167]