Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 30  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 54, br. 3, str. 549-566
Participacija građana u sistemu zaštite životne sredine lokalne društvene zajednice
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresacikicj@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: participacija građana; sistem zaštite životne sredine; lokalna društvena zajednica; Novi Sad
Sažetak
Sa izmenama u teorijskom pristupu, kao i praksi u planiranju zaštite životne sredine jedan od centralnih problema postaje pitanje potreba i mogućnosti participacija građana u ovom procesu. Aktivno učestvovanje građana u sistemu zaštite životne sredine posebno se potencira na lokalnom nivou, s obzirom na to da lokalne društvene zajednice predstavljaju okvir njihovog svakodnevnog života. Pri tom, mogućnosti za participaciju građana određene su međusobnim delovanjem tri bazična činioca: a) opšti društveni uslovi, b) obeležja sistema zaštite životne sredine i c) stepen razvijenosti socijalnoekološke svesti građana. U radu se, na osnovu rezultata empirijskog istraživanja, analizira uloga građana u sistemu zaštite životne sredine lokalne društvene zajednice (Novog Sada). Pri tom, polazi se od stava da iako među građanima postoji elementarna socijalnoekološka svest, njena manifestna dimenzija nije dovoljno razvijena usled, pre svega, nedostatka tradicije u političkoj participaciji, neadekvatne saradnje sa nadležnim institucijama, kao i usled ranga prioritetnih problema sa kojima se građani susreću u svakodnevnom životu koji, većini, ne ostavljaju dovoljno prostora za angažovanja ove vrste. Cilj rada je da ukaže na činioce koji svojim delovanjem+ podstiču i/ili ograničavaju potrebe i mogućnosti za participaciju građana u procesima definisanja, donošenja i realizacije odluka od značaja za zaštitu životne sredine.
Reference
*** (1992) AGENDA 21. UN, (; pristupljeno dana 25. 05. 2011)
*** (1998) Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters 1998. Aarhus - Denmark, http://www.unece.org/env/pp/documents/cep43e.pdf;pristupljeno dana 25.05.2011
Aleksić, N., Samsonov, M. (2010) 20 godina Ekološkog pokreta grada Novog Sada. Novi Sad: Ekološki pokret grada Novog Sada
Arnstein, S.R. (1969) A ladder of citizen participation. Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, No. 4, July, pp. 216-224
Bort, J., Araus, J.L., Hazzam, H., Grando, S., Ceccarelli, S. (1998) Participation at the Local Level in the Context of Environmental Governance. u: Frans Coenen; Huitema, Dave; O'Toole, Laurence [ur.] Participation and the quality of environmental decision making, Kluwer Academic Publishers
Cooke, B., Kothari, U., ur. (2001) Participation: The new tyranny?. London: Zed Books
Cvejić, S.P. (2000) Opadanje društva u procesu dualnog strukturiranja. u: Lazić Mladen [ur.] Račji hod - Srbija u transformacijskim procesima, Beograd: Filip Višnjić
Čičkarić, L. (2007) Nova političnost mladih - globalne promene - lokalni životi. Sociološki pregled, vol. 41, br. 2, str. 251-264
Gredelj, S. (2004) Politička kultura mladih / Political culture of young people. u: Mihailović Srećko [ur.] Mladi zagubljeni u tranziciji, Beograd: Centar za proučavanje alternativa
Marković, D.Ž. (1996) Socijalna ekologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marković, J., Kijevičanin, J. (2004) Proaktivni kapaciteti mladih. u: Mihailović Srećko [ur.] Mladi zagubljeni u tranziciji, Beograd: Centar za proučavanje alternativa
Pimbert, M.P., Pretty, J.N. (1997) Parks, people and professionals putting 'participation' into protected area management. u: Ghimire K.B., Pimbert M.P. [ur.] Social change and conservation: Environmental politics and impacts of national parks and protected areas, London: UNRISD, str. 297-330
Pušić, L.M. (2001) Održivi grad - ka jednoj sociologiji okruženja. Beograd: Srboštampa
Radojević, D., Abdala, K., Đelić, B., Holmberg, J. (2009) Održivi razvoj Srbije - naša zajednička budućnost. Beograd: Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
Vukelić, Z., ur. (2006) Neposredno učešće građana u javnom životu na lokalnom nivou. Beograd: Stalna konferencija gradova i opština
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/SOC1203549C
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci