Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 36  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 64, br. 4, str. 212-217
Ispitivanje zdravstvenog stanja različitih genotipova semena lucerke
aInstitut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, Srbija
bInstitut za krmno bilje, Kruševac, Srbija

e-adresaratibor.strbanovic@yahoo.com
Projekat:
Poboljšanje genetičkog potencijala i tehnologija proizvodnje krmnog bilja u funkciji održivog razvoja stočarstva (MPNTR - 31057)
Razrada integrisanog upravljanja i primene savremenih principa suzbijanja štetnih organizama u zaštiti bilja (MPNTR - 31018)

Sažetak
U ovom radu je ispitivano prisustvo fitopatogenih rodova gljiva na semenu tri različite sorte lucerke (K-22, NS-Banat i OS-88) sa po tri različite partije (lokaliteta) od svake sorte. Kod ispitivanih sorti identifikovani su sledeći rodovi gljiva: Alternaria spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Mucor spp. i sterilna micelija. Prisustvo identifikovanih rodova gljiva kretalo se u rasponu od 0% do 2%. Rod Alternaria spp. najmanju prosečnu vrednost imao je kod sorte lucerke K-22 (0.42%), dok je najveću prosečnu vrednost imao kod sorte OS-88 (0.58%), a takođe kod iste sorte konstatovano je najveće prisustvo od (1%) na lokalitetu Osijek I. Kod svih ispitivanih sorata lucerke utvrđen je visok koeficijent varijacije, što ukazuje na visoku varijabilnost unutar samih sorata za ovo svojstvo. Najveće prosečno prisustvo gljiva roda Fusarium spp. zabeleženo je kod sorte OS-88 (0.75%), a kod iste sorte je najveće prisustvo (1.25%) zabeleženo na lokalitetu Osijek II. Na proučavanim sortama lucerke ispitani su korelacioni odnosi između parametara kvaliteta semena i prisustva patogena na semenu različitih sorata i partija lucerke. Jake pozitivne korelacije zabeležene su između energije klijanja i ukupne klijavosti (r=0,891***), kao i između mase 1000 semena i prisustva gljiva iz roda Fusarium spp. (r=0,797**). Rezultati ovih ispitivanja ukazuju na zadovoljavajuće zdravstveno stanje svih sorata i partija semena lucerke a posebno u odnosu na ekonomski značajne fitopatogene gljive iz roda Fusarium spp.
Reference
*** (1999) Pravilnik o zdravstvenom pregledu useva i objekata za proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala i zdravstvenog pregleda semena, rasada i sadnog materijala. Sl. list SRJ
Al-Askar, A.A., Ghoneem, K.M., Rashad, Y.M. (2012) Seed-borne mycoflora of alfalfa (Medicago sativa L.) in the Riyadh Region of Saudi Arabia. Annals of Microbiology, 62(1): 273-281
Burgess, L.W., Summerell, B.A., Bullock, S., Gott, K.P., Backhouse, D. (1994) Laboratory Manual for Fusarium Research. Sydney: University of Sydney
Đorđević, N., Dinić, B. (2007) Hrana za životinje. Aranđelovac: Cenzone tech-Europe d.o.o
Julier, B., Porcheron, A., Ecalle, C., Guy, P. (1995) Genetic variability for morphology, growth and forage yield among perennial diploid and tetraploid lucerne populations (Medicago sativa L). Agronomie, 15(5): 295-304
Krnjaja, V., Lević, J., Ivanović, D., Mandić, V., Tomić, Z., Bijelić, Z., Marinkov, G. (2011) Učestalost patogenih gljiva na lucerkinom semenu različite starosti. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 27, br. 3, str. 1227-1234
Krnjaja, V., Lević, J.T., Ivanović, M., Tomić, Z.P. (2003) Fusarium species associated with seeds of alfalfa cultivars. Czech Journal of Genetic and Plant Breeding, 39: 275-278
Krnjaja, V., Lević, J. (2005) Patogeni semena i klijanaca lucerke i deteline i mere suzbijanja. Biljni lekar, vol. 33, br. 5, str. 583-589
Lukić, D., Purar, B. (1996) Ekonomski značajne bolesti raznih tipova lucerke. Biljni lekar, XXIV, 4, 334-337
Michaud, R., Lehman, W.F., Rumbaugh, M.P. (1988) World distribution and historical development. In Alfalfa and alfalfa improvement. u: Agronomy
Nelson, P.E., Toussoun, T.A., Marasas, W.F.O. (1983) Fusarium species: An illustrated manual for identification. London: Pennsylvania State University Press
Štrbac, P., Klokočar-Šmit, Z., Konstantinović, B., Dražić, D. (1996) Zaštita lucerke od štetočina, bolesti i korova. Novi Sad: Feljton
Štrbanović, R. (2010) Genetička varijabilnost agronomskih osobina različitih genotipova lucerke (Medicago sativa L.). Beograd: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Watanabe, T. (1994) Pictorial atlas of soil and seed fungi: Morphologies of cultured fungi and key to species. Boca Raton - Boston - London - Washington, DC: Lewis Publishers
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka