Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 4 od 81  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 49, br. 1, str. 39-45
Biljni pokrivač pašnjačkog ekosistema u okolini naselja Mužlja
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresabrana@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: biljke; flora; halobiom; Mužlja (Srbija - Vojvodina - Banat); pašnjak; taksoni; vegetacija; vrste
Sažetak
Biljni pokrivač pašnjaka u okolini naselja Mužlja (Srbija - Vojvodina - Banat) karakterišu florističke (140 vrsta, 7 podvrsta, 3 varijeteta i 5 formi), biljnogeografske (jedan endem i 2 subendema Panonske nizije) i fitocenološke (12 asocijacija) osobenosti. Od 148 u flori pašnjaka kod Mužlje numeracijom izdvojena taksona (140 vrsta, 7 podvrsta i zbog biljnogeografskog i ekološkog značaja varijetet Aster tripolium var. pannonicus) njih 49 (33,11%) je okarakterisano ekološkim indeksom S+, a njih 99 (66,89%) ekološkim indeksom S-. U biljnogeografskom smislu osobenost konstatovane flore su endem panonske nizije Statice gmelini subsp. hungaricum (Klokov) Soy i subendemi panonske nizije Puccinellia limosa Holmb. i Roripa kerneri Menyh. Konstatovani taksoni na proučavanom pašnjaku formiraju sastojine 12 biljnih zajednica od kojih Scirpo-Phragmitetum medioeuropaeum i Bolboschoenetum maritimi continentale pripadaju vegetaciji klase Phragmitetea Tx. et Prsg. 1942, Heliotropio-Verbenetum supinae vegetaciji klase Isceto-Nanojuncetea Br. - Bl. et Tx. 1943, a Puccinellietum limosae, Pholiuro-Plantaginetum tenuiflorae, Hordeetum histricis, Camphorosmetum annuae, Agrostio-Alopecuretum pratensis, Agrostio-Glycerietum poiformis, Artemisio-Festucetum pseudovinae, Trifolio-Festucetum pseudovinae i Achilleo-Festucetum pseudovinae vegetaciji klase Festuco-Puccinellietea Soy 1968. Stoga, na osnovu zastupljenosti 33,11% taksona okarakterisanih ekološkim indeksom S+ i jednog panonskog i dva subpanonska elemenata flore i dominacije površina obraslih sastojinama 9 zajednica livadsko-stepske vegetacije kontinentalnih slatina klase Festuco-Puccinellietea Soy 1968, konstatujemo da je pašnjak u okolini naselja Mužlja deo halobioma u Panonskoj niziji.
Reference
Benka, P., Salvai, A. (2005) Digitalizacija pedološke karte Vojvodine za potrebe geografskog informacionog sistema. u: Melioracije u održivoj poljoprivredi, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Departman za uređenje voda, str. 53-59
Jávorka, S., Csapody, V. (1975) Iconographie der Flora des Sudostlichen Mitteleuropea. Budapest: Akademiai Kiado
Josifović, M., Stjepanović, L., Kojić, M., Diklić, N., ur. (1970-1976) Flora SR Srbije. Beograd: SANU - Odeljenje prirodno-matematičkih nauka, I-IX
Knežević, A., Boža, P., Butorac, B., Pekanović, V., Igić, R., Vukov, D. (1998) Halophytic Vegetation of the Yugoslav partion of the Banat region. u: Al II-lea Simpozion international, Cercetarea interdisciplinara zonala, Timisoara, Romania, 412-419
Knežević, A., Boža, P., Stojanović, S., Milošev, D., Nikolić, Lj., Lazić, D., Stojšić, V. (2003) Specifičnosti i ugroženost biljnog pokrivača zaslanjenih staništa priobalja akvatorije Rusande. u: Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad: Ekološki pokret grada Novog Sada, 289-294
Knežević, A., Boža, P., Stankov, M., Nikolić, Lj., Stojanović, S., Džigurski, D., Ljevnaić, B., Polić, D. (2009) Plant cover of the saline grassland in the riparian zone of the Okanj oxbow lake (the Vojvodina province, Serbia). Annals of faculty of engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Tome VII, Fascicule 4,189-194
Knežević, A., Džigurski, D., Ljevnaić-Mašić, B., Ćupina, B., Milošev, D. (2011) Plant cover of natural pastures located in the vicinity of the town of Novi Kneževac. Savremena poljoprivreda, vol. 60, br. 1-2, str. 22-30
Knežević, A., Boža, P., Milošev, D., Lazić, D. (2005) Specifičnosti biljnog pokrivača priobalja akvatorije Slano Kopovo (Vojvodina, Srbija). u: Melioracije u održivoj poljoprivredi, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda, 76-81
Knežević, A., Boža, P.P., Stojanović, S., Lazić, D., Nikolić, L. (2005) Flora of saline sites in the riparian zone of the Ostrovo aquatorium (Melenci: The Vojvodina province). Savremena poljoprivreda, vol. 54, br. 3-4, str. 243-247
Knežević, A., Džigurski, D., Milošev, D., Ljevnaić-Mašić, B., Šeremešić, S., Belić, M. (2009) Ekološka analiza flore prirodnog pašnjaka na solonjecu u okolini naselja Kumane. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 18, br. 2, str. 77-86
Knežević, A.S. (1994) Monografija flore vaskularnih biljaka na slatinama u regionu Banata, Jugoslavija. Novi Sad: Matica srpska - Odeljenje za prirodne nauke
Landolt, E. (1977) Ökologische zeigerwerte zur schweizer flora. Zurich: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg Techn. Hochschule, Stifung Rübel
Ljevnaić-Mašić, B. (2010) Hidrofite Osnovne kanalske mreže Hidrosistema DTD na području Banata. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju I ekologiju, Doktorska teza
Slavnić, Ž. (1951) Pregled nitrofilne vegetacije Vojvodine. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 1, str. 84-169
Soo, R. (1964-1980) A magyar flora es vegetaciö rendszertani-növenyföldrajzi kezikönyve. Budapest: Akadémiai Kiadó, I-VII
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1964-1980) Flora Europea. Cambridge: University press, 1-5
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov49-1204
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman