Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 60, br. 2, str. 127-144
Aktuelni problemi u zaštiti ozime uljane repice (Brassica napus var. napus L.)
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
Uljana repica (Brassica napus var. napus L.) se gaji radi semena koje sadrži 40-48% ulja i 18-25% belančevina. Ulje je visokog kvaliteta te se može koristiti i za ishranu ljudi. Proizvodnja biodizela iz repičinog ulja predstavlja osnovni razlog gajenja ove kulture u našoj zemlji. Kao i kod drugih biljnih vrsta smanjenje prinosa, pored klimatskih faktora i agrotehničkih mera, može biti izazvano i neblagovremenom zaštitom (suzbijanje korova, insekata i fitopatogenih gljiva). Od korovskih vrsta najveći problem predstavlja Sinapis arvensis (gorušica). Problem se ogleda u tome što je navedenu korovsku vrstu teško suzbiti (agrotehničke i hemijske mere) jer pripada istoj familiji kao i uljana repica. Od fitopatogenih gljiva za sada su najznačajnije Sclerotinia sclerotiorum, Phoma lingam i Peronospora parasitica. Navedeni paraziti u povoljnim klimatskim uslovima mogu izazvati oboljenja na biljkama uljane repice. Na ovoj biljnoj vrsti štete pričinjavaju i insekti. U najznačajnije spadaju buvači, repičina lisna osa i repičin sjajnik.
Reference
Antonijević, D. (1999) Gljivične bolesti uljane repice u SR Srbiji. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Antonijević, D., Marisavljević, D., Štrbac, P., Mitrović, P. (2008) Aktuelni problemi u zaštiti uljane repice. u: Savetovanje o zaštiti bilja, IX, zbornik rezimea, str. 18
Antonijević, D., Mitrović, P. (2007) Bolesti korena, stabla i ljuske uljane repice. Biljni lekar, vol. 35, br. 4, str. 449-457
Antonijević, D., Mitrović, P. (2007) Bolesti lista uljane repice. Biljni lekar, vol. 35, br. 4, str. 443-449
Cvjetković, B., Kišpatić, J., Milatović, I. (1983) Morfološke i kulturalne karakteristike patogena uljane repice novog za Jugoslaviju. Zaštita bilja, vol. 34 (4), No 166, str. 483-491
Čamprag, D., Sekulić, R., Kereši, T. (2007) Štetna fauna na poljima pod uljanom repicom i integralne mere zaštite. Biljni lekar, vol. 35, br. 4, str. 401-410
Davies, K. (2005) Weed management in spring oilseed rape crops. u: Technical Note TN579, www.syngenta-crop.co.uk
Gabrielson, R.L. (1983) Black leg disease of crucifers caused by Leptosphaeria maculans (Phoma lingam) and its control. Seed Science and Technology, 11: 749- 780
Gladders, P. (1987) Current status at diseases and disease control in winter oilseed rape in England and Wales. Internacional Organization for Biological control (WPRS) Bulletin, 10, 7-12
Gladers, P., Musa, T. (1979) The development of Leptospheria maculans in winter oilseed rape and its implicants for disease control. Pests and Diseases, 129-136
Gosende, S., Penaud, A., Aubertat, J.N., Schnieder, O., Pinochet, X. (2003) Evolution of soil surface oilseed rape stubbles and their ability to produce spores of Leptosphaeria maculans: Preliminary results. u: International Rapeseed Congress (XI), Proceeding, 4, AP 11. 14, str. 1166-1168
Howlett, B.J., Idnurm, A., Pedras, M.S. (2001) Leptosphaeria maculans, the causal agent of blackleg disease of Brassicas. Fungal Genet Biol, 33(1): 1-14
Huang, Y.J., Fitt, B.D., Hall, M.A. (2003) Survival of A-group and B-group Leptosphaeria maculans (Phoma stem canker) ascospores and mycelium on oilseed rape stem debris. Annals of Applied Biology, 143: 369-399
Ivanović, M., Ivanović, D. (2001) Mikoze i pseudomikoze biljaka. Beograd: De-Em-Ve
Iveković, T. (1980) Bolesti uljane repice i mogućnost suzbijanja Ronilanom. Zbornik radova Saveza društava za zaštitu bilja Jugoslavije, 2, 230-233
Janjić, V., Elezović, I., ur. (2008) Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji 2008. Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije
Kazda, J., Baranyk, P., Nerad, D. (2005) The implication of seed treatment of winter oilseed rape. Plant soil environ, 51, 2005 (9), str. 403-409
Kereši, T., Sekulić, R., Štrbac, P. (2007) Ostale važne štetočine uljane repice. Biljni lekar, vol. 35, br. 4, str. 426-438
Kolte, S.J. (1995) Diseases of annual oilseedcrops. Boca Raton: CRC Press, vol. II
Kondić, J., Marinković, R., Mijanović, K. (2008) Uljana repica. Banja Luka: Poljoprivredni institut Republike Sprske
Leino, M. (2006) Fungal diseases on oilseed rape and turnip rape kraft and kultur. Stockholm
Maceljski, M. (2002) Poljoprivredna entomologija. Čakovec: Zrinjski, II dopunjeno izdanje
Marcroft, S., Sprague, S., Salisburg, P., Howlett, B.J. (2003) Survival and dissemination of Leptosphaeria maculans in southern Australia. u: International rapeseed congress (XI), proceeding 4, Ap 11. 11, Denmark, 1157-1159
Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A., Crnobarac, J., Lazarević, J. (2003) Path-coefficient analysis of yield components of rapeseed (Brassica napus L). u: Inter. Rapeseed Congres (11th), 6-10 July 2003. Copenhagen, Denmark, vol. III, 988-991
Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A., Mitrović, P. (2007) Privredni značaj, osobine i tehnologija proizvodnje uljane repice. Biljni lekar, vol. 35, br. 4, str. 377-393
Marisavljević, D., Pavlović, D., Pfaf, E. (2007) Korovska flora useva uljane repice. Biljni lekar, vol. 35, br. 4, str. 464-467
Marjanović-Jeromela, A., Marinković, R., Milovac, Ž., Miladinović, D., Sekulić, R., Jasnić, S. (2008) Ispitivanje sjemenskih kvaliteta sjemena uljane repice (Brassica napus L.) tretiranog insekticidima i fungicidima. Glasnik zaštite bilja, 4: 13-21
Marjanović-Jeromela, A., Marinković, R., Vasić, D., Škorić, D. (2002) Sađržaj ulja i proteina u semenu uljane repice (Brassica napus L). u: Savetovanje Proizvodnja i prerada uljarica (43), Budva, str. 117-121
Maylandt, M., Bothe, C.H. (2006) Raps-Anbau und Verwertung liner Kultur mit Perspektive. u: LV-Druck im Landwirtschaftsverlag, Limburgerhart: Münster Hitrup Bost Aktiengesellschaft
Mitrović, P. (1998) Fuzariozno uvenuće kupusa (Fusarium oxysporum f. sp. conglutinas Wr) Snyder i Hansen. u: IV Jugoslovenski kongres o integralnoj zaštiti ratarskih biljaka, Vrnjačka Banja, Zbornik rezimea, 52
Mitrović, P., Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A. (2008) Zaštita ozime uljane repice. u: Savetovanje o zaštiti bilja(IX), zbornik rezimea, str. 71
Mitrović, P. (2007) Bolesti klijanaca uljane repice. Biljni lekar, vol. 35, br. 4, str. 439-442
Mitrović, P., Marinković, R. (2007) Phoma lingam: A rapeseed parasite in Serbia. u: International Rapeseed Congress(12th), Wuhan, China, Vol. IV, 217-219. March 26-30
Mitrović, P., Marinković, R., Marjanović-Jeromela, A. (2008) Otpornost (osetljivost) nekih genotipova uljane repice na Peronospora parasitica u poljskim uslovima. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 97-101
Mitrović, P. (1997) Paraziti kupusa. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Nashaat, N.I., Rawlinson, C.J. (1994) The response of oilseed rape (Brassica napus ssp. oleifera) accessions with different glucosinolate and erucic acid contents to four isolates of Peronospora parasitica (downy mildew) and the identification of new sources of resistance. Plant Pathology, 43(2), 278-85
Nashaat, N.I., Heran, A., Mitchell, S.E., Awasthi, R.P. (1997) New genes for resistance to downy mildew (Peronospora parasitica) in oilseed rape (Brassica napus ssp. oleifera). Plant Pathology, 46(6): 964
Panjanin, M. (1965) Suva trulež kupusa (Phoma lingam). Biljna zaštita, 617, str. 133-135
Paul, V., Rawlinson, J.C. (1992) Diseases and pests of rape. Gelsenkirchen-Buer, Germany: Verlag Theodore Mann
Pedras, C.S., Taylor, J.L., Morales, V.M. (1996) The black leg fungus of rapeseed: How many species. Acta Hort., 407: 441-446
Petrie, G.A. (1973) Disease of Brassica species in Saskatchewan 1970-1972. Canadian Plant Disease survey, 53 (2), 83-93
Punithalingam, E., Holliday, E. (1972) Leptosphaeria maculans CMI Descriptions of pathogenic fungi and bacteria. No. 331
Savčić-Petrić, S.Lj. (2005) Pesticidi u prometu Srbije 2005 godine. Biljni lekar, vol. 33, br. 2-3, str. 107-378
Sekulić, R., Kereši, T. (2007) Repičin sjajnik (Meligethes aeneus), najvažnija štetočina ozime uljane repice. Biljni lekar, vol. 35, br. 4, str. 410-419
Štrbac, P., Kereši, T., Sekulić, R. (2007) Zaštita uljane repice od repičine lisne ose (Athalia rosae). Biljni lekar, vol. 35, br. 4, str. 420-425
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2010.

Povezani članci

Biljni lekar (2007)
Bolesti lista uljane repice
Antonijević Dragutin, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2008)
Otpornost (osetljivost) nekih genotipova uljane repice na Peronospora parasitica u poljskim uslovima
Mitrović Petar, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2009)
Redukovana primena insekticida kod zaštite uljane repice
Đukić Nikola, i dr.

prikaži sve [88]