Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 2 od 50  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 66, br. 1, str. 38-44
Ispitivanje fitotoksičnosti i efikasnosti acetohlora sa dihlormidom u kukuruzu
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresahelena.ilios@gmail.com
Ključne reči: kukuruz; korovi; lokalitet; herbicidi
Sažetak
Cilj ovog rada je bio da se utvrdi fitotoksičnost i efikasnost herbicida acetohlora sa dihlormidom (preparat ACETOHLOR 768 + DIHLORMID 128 EC) i mogućnost njihove primene za folijarno suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza. Tokom 2012. godine na lokalitetu Zemun Polje ispitivana je efikasnost ovog preparata izvođenjem poljskih ogleda u skladu sa standardnom EPPO metodom. U ogled je bilo uključeno 4 tretiranja: dva za efikasnost (ACETOHLOR 768 + DIHLORMID 128 EC 2,0 l/ha i 2,5 l/ha), jedan za fitotoksičnost (ACETOHLOR 768 + DIHLORMID 128 EC 5,0 l/ha) i jedan kao standard (ACETOGAL PLUS 2,5 l/ha). Preparat je primenjen posle setve, a pre nicanja kukuruza i korova. Acetohlor kao selektivni herbicid iz hemijske grupe hloracetamida, ne ispoljava fitotoksičnost prema kukuruzu, ako se primeni u preporučenim količinama i u preporučeno vreme primene. Acetohlor sa dihlormidom je pokazao veoma visoku efikasnost u suzbijanju korova kao što su: Echinochloa crusgalli, Setaria glauca, Sorghum halepense (s), Bilderdykia convolvulus, Chenopodium polyspermum, Datura stramonium, Solanum nigrum i Stachys annua.
Reference
Baldwin, A., Francis, D., Rogers, H.J., Harwood, J.L. (2000) The inhibition of fatty acid elongation by pebulate can be effectively counteracted by the safener dichlormid. Biochemical Society transactions, 28(6): 650-1
Beraud, J.M., Claument, J., Montury, A. (1991) ICIA0051, a new herbicide for the control of annual weeds in maize. u: Brighton Crop Protection Conference, Weeds, 1, 51-56
Blée, E. (1991) Effect of the Safener Dichlormid on Maize Peroxygenase and Lipoxygenase. Zeitschrift fur Naturforschung C, vol. 46 (9-10), 920-925
Glamočlija, Đ. (2006) Specijalno ratarstvo. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Udžbenik
Kojić, M., Šinžar, B. (1985) Korovi. Beograd: Naučna knjiga
Krämer, W., Schirmer, U., ur. (2007) Modern Crop Protection Compounds. Weinheim, Germany: WILEY - VCH Verlag GmbH & Co, Vol. 3, pp. 605-646
Marisavljević, D., Pavlović, D., Dolovac, P. (2009) 'Stari' i 'Novi' herbicidi za suzbijanje korova u kukuruzu-prednosti i mane. u: Zbornik rezimea VI kongresa o zaštiti bilja sa simpozijumom o biološkom suzbijanju invazivnih organizama, Zlatibor, 131-133
Milic, V., Perić, S., Živić, J., Vojinović, Lj. (2010) Efikasnost herbicida u suzbijanju Ambrosia artemisifolia L. u Nišavskom okrugu. u: Zbornik rezimea X Savetovanja o zaštiti bilja, Zlatibor, 131-133
Nestorović, M.Lj. (2009) Efikasnost herbicida u suzbijanju korova u usevu kukuruza. Savremena poljoprivreda, vol. 58, br. 3-4, str. 87-93
Oepp (1998) Guideline for the efficacy evaluation of herbicides (Weeds in maize), OEPP/EPPO Standards for the efficacy evaluation of plant protection products. Herbicides and Plant Growth Regulators, vol. 4, 6-9
OEPP (1999) Guideline for the efficacy evaluation of protection products: Phytotoxicity assessment, introduction, general and miscellaneous guidelines. New and Revised Guidelines, vol. 1, 31-36
Onć-Jovanović, E., Marković, S., Ivanović, M. (2007) Suzbijanje korova u kukuruzu nakon nicanja useva. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 13, br. 1-2, str. 67-72
Stefanović, L., Simić, M. (2002) Izbor i vreme primene herbicidnih kombinacija u kontroli dominantnih vrsta korova u kukuruzu. Biljni lekar, vol. 30, br. 3, str. 181-186
Sutton, P.G., Foxon, G.A., Beraud, J.M., Anderson, J., Wichert, R. (1999) Integrated weed management systems fot maize using mesotrione, nicosulfuron and acetochlor. u: British Crop Protection Conference-Weeds Proceedings, Brighton, UK, 1, pp 225-230
Tomlin, C.D.S., ur. (2009) The pesticide manual British crop protection council. Farnham, UK: British Crop Protection Council
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/zasbilj1501038G
objavljen u SCIndeksu: 27.11.2015.