Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 70, br. 1, str. 60-67
Osobine i nivo podzemne vode Humoglej zemljišta južne Bačke
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad

e-adresapekecs@uns.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200197)

Sažetak
U radu su ispitana hidromorfna zemljišta iz klase glejnih zemljišta, tip zemljišta humoglej. Ispitana zemljišta se nalaze u zaštićenom delu inundacije srednjeg toka Dunava. Prema hemijskim osobinama ispitanih zemljišta pH vrednost se u proseku kreće od 7.64 do 8.15 i sa dubinom dolazi do porasta alkalnosti. Ukupne vodorastvorljive soli ispitanih zemljišta su imale povećane vrednosti u humusnom horizontu i kretale su se od 0.06 do 0.09%. Teksturne klase humusnog horizonta ovih zemljišta su: glinovita ilovača do peskovito glinovita ilovača, dok su niži podhorizonti gleja teksturne klase peskovita ilovača, ilovast pesak i pesak. Uticaj vodostaja Dunava na nivo podzemne vode rezultuje visokim koeficijentima korelacije, koji su u rasponu od 0.67 do 0.88. Podzemna voda kod ovih zemljišta je dostigla najviši nivo od 28 cm do 70 cm dubine, a najniži nivo podzemne vode je iznosio od 110 do 175 cm dubine. Amplituda variranja podzemne vode tokom godine u ispitanim humoglej zemljištima je u rasponu od 66 do 132 cm. Klase kvaliteta podzemne vode prema U.S. Salinity Laboratory su nepovoljne i kreću se od C3S1 do C4S1, odnosno slana do jako slana voda sa malim sadržajem natrijuma, a prema FAO klasifikaciji kvalitet vode je takav da postoji umerena potreba za ograničenjem upotrebe vode ovog kvaliteta za navodnjavanje. Visok nivo podzemne vode iznad kritičnog nivoa, kao i zalivanje zemljišta vodom ovog kvaliteta može imati uticaj na zaslanjivanje površinskog horizonta humoglej zemljišta ispitanog područja.
Reference
Ayers, R.S., Westcot, D.W. (1985) Water Quality for Agriculture. u: FAO Irrigation and Drainage Paper, Rome, Rev. 1 Paper 29
Belić, M., Nešić, Lj., Ćirić, V. (2014) Praktikum iz pedologije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 69
Belić, M., Nešić, L., Ćirić, V., Vasin, J., Milošev, D., Šeremešić, S. (2011) Karakteristike i klasifikacija glejnih zemljišta Banat. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 48, br. 2, str. 375-382
Bošnjak, Đ., Dragović, S., Hadžić, V., et al. (1997) Metode istraživanja i određivanja fizičkih svojstava zemljišta. Beograd: JDPZ, 1-278
Dragović, S., Božić, M., Stević, D., Rudić, D., Vasić, G. (2007) Vodno-soni režim zemljišta u navodnjavanju sa aspekta problema zaslanjivanja u Surčinskom donjem polju. Vodoprivreda, vol. 39, br. 5-6, str. 376-390
Filipovski, G. (2006) Klasifikacija na počvite na Republika Makedonija. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite
Hadžić, V. (1980) Prilog proučavanju dinamike vodnog i sonog režima u vojvođanskim slatinama. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, Sveska 58
IUSS Working Group WRB (2006) World Reference Base for Soil Resources 2006. u: World Soil Resources Reports, Rome: FAO, No. 103
Longenecker, D.E., Lyerly, P.J. (1974) Control of Soluble Salts in Farming and Gardening. The Texas Agricultural Experiment Station, 36
Miljković, N., Kukin, A., Stojšić, M. (1977) Faktori koji utiču na kritični nivo podzemne vode s posebnim osvrtom na brzinu kretanja vode izdanskog toka i njenog kapilarnog uspona sa gledišta odvodnjavanja i zaštite od zaslanjivanja zemljišta u Bačkoj. Vodoprivreda, 9(45/46): 62-64
Mrvić, V., Saljnikov, E., Jaramaz, D. (2016) WRB klasifikacioni sistem i odnos sa klasifikacijom zemljišta Srbije. Zemljište i biljka, vol. 65, br. 2, str. 1-7
Nejgebauer, V.K. (1954) Prilog poznavanju geneze slatina u Vojvodini. Novi Sad: Zbornik Matice srpske
Nešić, L.M., Hadžić, V.B., Sekulić, P.Đ., Belić, M. (2003) Kvalitet vode za navodnjavanje i saliniteta zemljišta u intenzivnoj povrtarskoj proizvodnji. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 27, br. 1, str. 5-10
Pekeč, S., Vrbek, B., Orlović, S., Ballian, D. (2013) Underground Water Dynamics and Physical Characteristics Hydromorphic Soils of Protected Part of Alluvial Plain of Danube in Southern Bačka. Periodicum Biologorum, 115(3): 349-354
Resulović, H., Čustović, H., Čengić, I. (2008) Sistematika tla/zemljišta - nastanak, svojstva i plodnost. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredni-prehrambeni fakultet
Richards, A.L. (1954) Diagnosis and Inprovement of Saline and Alkali Soils. u: Agriculture Handbook, No 60
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, knjiga LXXVIII, 1-74
Škorić, M. (1994) Uticaj režima podzemnih voda na neke tipove zemljišta Vojvodine i predlog meliorativnih mera za njihovu zaštittu. Univerzitet u Novom Sadu - Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Tanirbergenov, S., Saljnikov, E., Suleimenov, B., Saparov, A., Cakmak, D. (2020) Salt affected soils under cotton-based irrigation agriculture in southern Kazakhstan. Zemljište i biljka, vol. 69, br. 2, str. 1-14
Živanov, N., Ivanišević, P. (1986) Zemljišta za uzgoj topola i vrba. u: Guzina V. [ur.] Topole i vrbe u Jugoslaviji, Novi Sad: Institut za topolarstvo, 116-117
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/ZemBilj2101060P
primljen: 05.02.2021.
revidiran: 03.03.2021.
prihvaćen: 12.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 17.09.2021.
Creative Commons License 4.0