Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 9 od 13  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 42, br. 2, str. 41-50
Zasnivanje višegodišnjih krmnih leguminoza u združenoj setvi sa stočnim graškom
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
Višegodišnje krmne leguminoze u prolećnom zasnivanju, što je najčešći slučaj u našim agroekološkim uslovima daju mali prinos krme u prvoj godini ako se seju kao čist usev. Združena setva je efikasan način za povećanje prinosa krme u prvom otkosu, odnosno prvoj godini života. Tradicionalne opcije združene setve višegodišnjih leguminoza koje imaju za cilj povećanje prinosa uključuju strna žita, pre svega ovas ili ječam. Međutim, ovi usevi nemaju zadovoljavajući kvalitet, što nije slučaj kod stočnog graška koji pored prednosti vezanih za kvalitet ima i odgovarajuće morfološke i biološke osobine pogodne za združenu setvu, što se pozitivno odražava na naredne otkose i godine eksploatacije poduseva. U poljskim uslovima u toku dve godine postavljena su dva uporedna dvofaktorijalna ogleda u kome su podusevi bili lucerka i crvena detelina. U odnosu na stočni grašak kao nadusev ispitivana su dva faktora, sorta (Jezero i Javor) i broj biljaka (30, 60, i 90 po m2). Kao kontrola korišćene su lucerka i crvena detelina sejane u čistoj setvi i združeno sa ovsem. U obe godine istraživanja najveći prinos zelene mase kod oba poduseva dobijen je u smeši sa ovsem. U združenoj setvi sa stočnim graškom, na svim tretmanima dobijen je veći prinos u odnosu na kontrolu 1 (čist usev višegodišnje leguminoze). U pogledu faktora A, kod obe sorte dobijene su slične vrednosti prinosa zelene mase. Kada je u pitanju broj biljaka (faktor B), najveći prinos je dobijen setvom 90 biljaka po m2. Prvi otkos u združenoj setvi ima izrazit udeo u produkciji zelene mase na godišnjem nivou. S obzirom na mali razmak varijacije u pogledu sadržaja proteina, prinos proteina u prvom otkosu ima isti trend kretanja kao i prinos zelene mase.
Reference
Ćupina, B., Mihailović, V., Erić, P. (2000) Tehnologija proizvodnje u funkciji prinosa i kvaliteta stočnog graška. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 33, str. 91-102
Ćupina, B., Erić, P., Mihailović, V.M., Mikić, A.M. (2004) Značaj i uloga međuuseva u održivoj poljoprivredi. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 419-430
Ćupina, B., Mihailović, V.M., Erić, P., Mikić, A.M. (2005) Proteinski grašak - činilac racionalne proizvodnje stočne hrane. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 171-180
Diver, S., Sullivan, P. (1991) Cover crops and green manures: Appropriate technology transfer for rural areas. u: Appropriate technology transfer for rural areas, Fayetteville, AR, 1-8
Jensen, E.S., Nielsen, H.H. (2002) Understanding the role of grain legumes in the N cycling of agroecosystem. Grain legumes, No 36, 2, 12-14
Klesnil, J. (1980) Countrbution to the problem of establishing of clover crop stands. Rostl. Vyr, 26, 6
Koivisto, J.M. (2002) Semi leafless: A cover crop for establishing lucerne or red clover. Royal Agricultural College and Coventry University, Ph. D Thesis
Krstić, Đ., Ćupina, B. (2004) Fodder pea as companion crop in pernnial forage crops establishment. u: International student conference, 1st, Timisoara: Faculty of Agriculture, str. 15
Matejkova, O. (1982) Limeted ways of the soil cultivation to summer sowing of alfalfa. Rostl. Vyr, 28, 233-248
Molnar, I. (2004) Opšte ratarstvo. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Obračević, Č. (1990) Tablice hranljivih vrednosti stočnih hraniva i normativi u ishrani preživara. Beograd: Naučna knjiga
Smith, R.R., Taylor, N.L., Bowley, S.R. (1985) Red clover. u: Taylor N.L. [ur.] Clover Science and Technology, Madison Wi: ASA, CSSA, SSSA, str. 458-470
Vough, L.R., Decker, A.M., Taylor, T.H. (1995) Forage establishment and renovation. u: Barnes R.F., Miller D.A.and C.J.Nelson [ur.] Forages the science of grassland agriculture, Iowa State Univ. Press. Ames, IA, USA, vol. 2
Vrzal, J., Šantruček, J., Svobodova, M., Fogl, J. (2001) Inserting red clover stands into different cover crop. Rostl. Vyr, 47, (2). 54-57
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.