Anichin Vladislav, Chugay Dmitry, Khudobina Galina, Yakovenko Natalia, Akatov N., Antipyev K.
Organizational and economic aspects of innovation management in agro-industrial enterprises
SHS Web of Conferences (2021)
10.1051/shsconf/202111600041


Yarkova Mikhailovna
Basic aspects of rural social infrastructure development
International Review (2020)
10.5937/intrev2003098Y