SCIndeks sistem jednim pogledom

SCIndeks sistem u celini prikazan je u desnom okviru početne strane u vidu interaktivnog  dijagrama. Dijagram nudi orijentacioni uvid,  kako u strukturu, tako i u  proces održavanja SCIndeksa. Podeljen je na sedam segmenata:

  • Funkcije i osobine SCIndeksa,
  • Repozitorijumi sa kojima SCIndeks razmenjuje podatke,
  • Baze podataka sa kojima je povezan,
  • SCIndeks entiteti,
  • SCIndeks dodaci,
  • Servisi i
  • Alati i protokoli integrisani u SCIndeks.

Centralno mesto na dijagramu zauzimaju SCIndeks entiteti i dodaci, uokvireni vitičastim zagradama i prikazani kao segmenti slagalice.

Ako mišem pređete preko neke ikone u segmentima Repozitorijumi, Baze podataka, Servisi i Alati, ili polja u segmentu SCIndeks dodaci, izgled ikone/polja će se promeniti, a sa leve strane dijagrama pojaviće se polje sa tekstom koji objašnjava posmatrani element.

Dijagram


Ako mišem pređete preko ikona u segmentu Funkcije i osobine, elementi koji su povezani sa posmatranom funkcijom/osobinom zadržaće aktivan status (neće promeniti boju, a njihovi nazivi biće podvučeni), dok će svi ostali postati neaktivni (odnosno sivi). Sa leve strane dijagrama pojaviće se objašnjenje posmatranog elementa.

Dijagram


Ako mišem pređete preko nekog polja u segmentu SCIndeks entiteti, elementi koji su povezani sa posmatranim entitetom promeniće boju (oker), dok će svi ostali postati neaktivni (sivo). Sa leve strane dijagrama pojaviće se objašnjenje posmatranog entiteta.

Dijagram