Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu - Info

Osnovno:
ISSN 0352-2334
eISSN 2335-0806
izdavač(i) Univerzitet u Beogradu - Učiteljski fakultet, Beograd
veb adresa www.inovacijeunastavi.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 1983
glavni urednik Vera Ž. Radović
Kontakt:
adresa uredništva Učiteljski fakultet, Kraljice Natalije 43, 11000 Beograd
e-adresa inovacije@uf.bg.ac.rs
telefon 011/3615-225/lok. 145
fax 011/2641-060
Status:
kategorija časopisa C2
CEON WoS IF2 0,022
CEON WoS IF5 0,012
CEON IF5 0,132
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY