Facta universitatis - series: Mechanics, Automatic Control and Robotics - Info

Osnovno:
ISSN 0354-2009
izdavač(i) Univerzitet u Nišu, Niš
veb adresa facta.junis.ni.ac.rs/macar/macar.html
periodičnost povremeno
početna godina 1991
glavni urednik Stevanović-Hedrih Katica
Kontakt:
adresa uredništva Mašinski fakultet, Beogradska 14, P. fah 209, 18000 Niš
e-adresa katica@masfak.ni.ac.rs
telefon 018/500-634
Status:
CEON WoS IF2 n.a.
CEON WoS IF5 n.a.
CEON IF5 0,054
referisan u MathSciNet, Zentralblatt MATH