Podzemni radovi - Info

Osnovno:
ISSN 0354-2904
eISSN 2560-3337
izdavač(i) Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet, Beograd
veb adresa ume.rgf.bg.ac.rs
periodičnost polugodišnje
početna godina 1992
glavni urednik Suzana Lutovac, Univerzitet u Beogradu - Rudarsko-geološki fakultet
Kontakt:
osoba za kontakt Veljko Lapčević
e-adresa podzemniradovi@rgf.bg.ac.rs
telefon 011/3219-177
Status:
kategorija časopisa K51, K51
CEON WoS IF2 0,083
CEON WoS IF5 0,133
CEON IF5 0,583
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY