Specijalna edukacija i rehabilitacija - Info

Osnovno:
ISSN 1452-7367
prethodni naslov Istraživanja u defektologiji (ISSN: 1451-3285) do 2005
eISSN 2406-1328
izdavač(i) Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd
veb adresa www.casopis.fasper.bg.ac.rs
periodičnost tromesečno
početna godina 2006
glavni urednik Danijela ILIĆ-STOŠOVIĆ ORCID, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija
Kontakt:
adresa uredništva Visokog Stevana 2, 11000 Beograd
osoba za kontakt Danijela Ilić-Stošović
e-adresa casopis@fasper.bg.ac.rs
telefon +381 60 76 00 797
Status:
kategorija časopisa A2, A2
CEON WoS IF2 0,088
CEON WoS IF5 0,130
CEON IF5 0,550
referisan u SCIndeks, Scopus
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA