Psihološka istraživanja - Info

Osnovno:
ISSN 0352-7379
eISSN 2560-306X
izdavač(i) Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet - Institut za psihologiju, Beograd
veb adresa scindeks.ceon.rs/journaldetails.aspx?issn=0352-7379
periodičnost polugodišnje
početna godina 1976
glavni urednik Darinka Anđelković ORCID, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju
Kontakt:
adresa uredništva Čika Ljubina 18–20, 11000 Beograd
osoba za kontakt Barbara Blažanin
e-adresa ps.istrazivanja@gmail.com
telefon 011/263-9724
Status:
kategorija časopisa B1
CEON WoS IF2 0,222
CEON WoS IF5 0,111
CEON IF5 0,500
referisan u SCIndeks, DOAJ; CEEOL
CrossRef/DOI CEON posredstvom SCIndeks Asistenta
OA status indeksiran u DOAJ
licenca CC BY-SA