Advanced Technologies - Info

Osnovno:
ISSN 2406-2979
prethodni naslov Savremene tehnologije (ISSN: 2217-9712) do 2014
eISSN 2406-3037
izdavač(i) Univerzitet u Nišu - Tehnološki fakultet, Leskovac
veb adresa www.tf.ni.ac.rs/casopis-arhiva/zbornik-radova.htm
periodičnost polugodišnje
početna godina 2015
glavni urednik Ljubiša Nikolić
Kontakt:
adresa uredništva Bulevar Oslobođenja 124, 16000 Leskovac
osoba za kontakt Vesna Marinković Malović
e-adresa advtechn@tf.ni.ac.rs
telefon 016/247-203
fax 016/242-859
Status:
kategorija časopisa K24, K24
CEON WoS IF2 0,451
CEON WoS IF5 0,695
CEON IF5 3,275
referisan u SCIndeks
CrossRef/DOI Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci